menu
ZonE-Nieuws 11 maart 2020

De Zonneboom - het voorjaar in beweging

Kunstzinnig, Actief, Geëngageerd! - onder die noemer vatten wij onze activiteiten samen. 

In de komende tijd kunt u met diverse schilderactiviteiten kunstzinnig en actief bezig zijn. Kunstzinnig werken leidt altijd tot beweging en beweging tot ontwikkeling. Daarvoor is het voorjaar een geschikte tijd: niet alleen in de natuur, ook in onszelf kunnen we de beweging van binnen naar buiten ervaren.

Geëngageerd? Ja!
De wereld vraagt om onze betrokkenheid. De grote en kleine problemen waarmee we kampen zijn immers uiteindelijk allemaal door mensen geschapen - en zullen dan ook alleen door ons in de richting van een oplossing gebracht kunnen worden. En dat nodigt uit om nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen, een nieuw denken - want de problemen kwamen immers voort uit hoe we gewoon zijn te denken?

Op zaterdag 25 april organiseren we een boeiende dag over deze thematiek, waaraan wordt meegewerkt door Christine Gruwez, John Hogervorst en Harrie Salman (niet toevallig ook alledrie betrokken bij de lange cursus Werkplaats voor de Toekomst, die nu nog loopt en die in september opnieuw van start gaat). Nieuw denken - nieuwe inzichten - nieuwe wegen; u vindt verderop in deze Nieuwsbrief nadere informatie.
 


Zaterdag 14 maart 
Engelen à la Paul Klee, de scheppingskracht van Lijn en Vorm
Schilderworkshop met Ellen Dekker

‘Wat ik wil laten zien in mijn werk is het idee wat zich verbergt achter de zogenaamde werkelijkheid. Ik zoek naar de brug die het zichtbare verbindt met het onzichtbare’ 

De lijnen van Klee roepen een verbeeldingswereld op met een ongekende betekenis. Een engel is een helper van de andere kant. Hij verschijnt bij grenservaringen, niet alleen als het gaat om leven en dood, maar in feite op elk moment waarin creatie, als kracht van transformatie, aan de orde is.

Klee tekent de wereld van de engelen als een mogelijke wereld ‘tussen hemel en aarde’.
Wij schilderen deze dag onze eigen engel.

Data: zaterdag 14 maart 2020
Tijd: 10:30 - 16:00 uur
Kosten: € 65,00 (inclusief BTW en consumptie)


Donderdag 26 maart 
‘De nieuwe mens’
Lezing door
 Hans Lemmens

Al langere tijd houdt Hans Lemmens zich bezig met het verschijnsel hooggevoeligheid. De laatste tijd gaat zijn denken daarbij steeds meer in de richting van wat deze mensen kunnen betekenen voor de toekomst van de mensheid. Zijn zij een soort pioniers?

De mensheid is bezig de planeet waarop zij leeft onleefbaar te maken. Een materialistische manier van denken levert hieraan een flinke bijdrage. Er moet dus een alternatief komen voor het materialisme.

Nu lijkt het duidelijk dat hooggevoelige mensen een veel minder sterke binding met materie hebben. Zij zijn slechts losjes verbonden met hun lichaam en beleven meer het energetische dan het materiële. Verder leven zij sterk individueel, staan zij open voor het spirituele, heeft hun communicatie een grotere bandbreedte, zijn hun gevoelens objectiever, hebben zij een actief hoofd en zijn zij vaak heel creatief. Het is de visie van Hans Lemmens dat deze eigenschappen sleutels kunnen zijn tot een menswaardige toekomst van onze planeet.

Data: donderdagavond 26 maart 2020
Tijd: 20:00 - 22:00 uur
Kosten: € 12,50 (inclusief BTW en consumptie)


Zaterdag 28 maart
Schilderworkshop: Faust en drempelervaringen
Met Frederiek Nelissen en Wil Uitgeest

In deze schilderworkshop gaan we aan de slag met één van de centrale motieven uit Goethes Faust. Dit theaterstuk begint met de scene dat Faust in zijn studeerkamer zit en tot de conclusie komt dat hij weliswaar jarenlang heeft gestudeerd, maar eigenlijk helemaal niets weet. Hij wil dan met alle kracht de grenzen van zijn beperkte bewustzijn doorbreken, om antwoord te vinden op zijn levensvragen. Door hierover in gesprek te gaan en te gaan schilderen, kunnen we spelenderwijs onze eigen grenzen verkennen èn verleggen, terwijl we ons laten verrassen door het onbekende.

Datum: zaterdag 28 maart 2020
Tijd: 13:00 - 17:00 uur
Kosten: € 25,00 (inclusief BTW, consumptie en materialen)


Van 14 maart tot en met 11 april exposeert Frederiek Nelissen exposeert in Sijthoff een serie schilderijen die ze maakte voor het boek Faust.
Het boek Faust is een kunstboek met 85 schilderijen van Frederiek, geïnspireerd op gebeurtenissen in het leven van Faust zoals die door Goethe werden beschreven. Paul van Panhuys koos bij deze beelden tekstfragmenten uit Goethes Faust, en schreef de verhaallijn die de verschillende scènes uit het verhaal met elkaar verbindt. Wil Uitgeest interviewde twaalf mensen die verschillende thema’s uit het leven van Faust in hun eigen biografie hebben herkend en bereid waren hierover te vertellen. De korte verhalen die hieruit zijn ontstaan brengen de actualiteit van het Faustverhaal in beeld.
Tijdens deze expositie zal zichtbaar worden wat schrijfster Désanne van Brederode in het voorwoord van het boek Faust schreef: …beeldschone, spannende schilderijen die zoveel meer zijn dan ‘illustraties bij’ – maar zo wonderwel op zichzelf kunnen staan en die tegelijkertijd een knipoog lijken naar Goethes kleurenleer.

Voor nadere informatie: KLIK HIER


Woensdag 8 april
De genezing van Anfortas: Een opstandingsmotief 
John Hogervorst

Het Middeleeuwse Graalverhaal over Parzival die de wereld intrekt om de Graal te vinden is ook voor de moderne mens vol van actualiteit. Parzivals lange zoektocht wordt bekroond wanneer hij erin slaagt Anfortas, de behoeder van de Graal, te genezen.

De rijke beelden die het Graalverhaal biedt, kunnen ons ook iets leren over onszelf. Ieder mens draagt een ‘dubbelnatuur’ in zich die bestaat uit de zieke, lijdende Anfortas en uit de jonge, strevende Parzival. In het beeld van de genezing van Anfortas vinden we een opstandingsmotief, een opstanding die we in onszelf kunnen voltrekken.

Vanuit de beelden uit het Graalverhaal gaat John Hogervorst tijdens deze voordracht nader in op deze thematiek.

Datum: woensdag 8 april (SVP vooraf aanmelden)
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Kosten: € 12,50


Vanaf donderdag 9 april 
Werkgroep 'Sensitief communiceren via de tussenruimte'
Met Hans Lemmens

Uitgaande van het gegeven dat hoogsensitieve mensen een grotere 'bandbreedte' hebben binnen hun communicatie en ook rekening houdend met het gegeven dat zij zich gemakkelijk in de ander verliezen heb ik een communicatiemethode ontwikkeld die aan de ene kant ruimte maakt voor sensitiviteit en aan de andere kant de individualiteit centraal stelt. Ik noemde deze methode 'De tussenruimte'. De Tussenruimte kan mensen (en niet alleen hoogsensitieven) helpen de beperktheid van het dagelijkse communiceren te overstijgen en binnen het contact meer ruimte te maken voor de volledige mens. De methode is ook zeer geschikt voor het oplossen van alledaagse conflicten, zowel binnen relaties als binnen het beroepsleven. Mijn aanpak is een speelse en creatieve en vaak komen mensen innerlijk in beweging.

Data: donderdag 9, 16 en 23 april 2020
Tijd: 20:00 - 22:00 uur
Kosten: € 75,00 (inclusief BTW en consumptie)


Woensdag 15 april 
Wat is gezonde voeding voor de ouder wordende mens?
Lezing met Carla Hooymans en Veronique van Zeeland, beiden natuurvoedingskundige

Carla en Veronique geven een korte beschouwing op de veranderingen van de mens tijdens het proces van ouder worden.
Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden die onze dagelijkse voeding biedt om dit proces op een zinvolle manier te ondersteunen. Zij vertellen u over de positieve en negatieve werking van diverse voedingsmiddelen zodat u de juiste keuzes kunt maken om klachten, bijvoorbeeld vroegtijdige en onnodig verharding, te voorkomen.

Ook zal er veel aandacht zijn voor factoren die de spijsvertering zo optimaal mogelijk laten functioneren en daardoor de vitaliteit bevorderen.
Er zal voldoende ruimte zijn om vragen te stellen.

Data: woensdag 15 april 2020
Tijd: 13:30 - 16:00 uur
Kosten: € 17,50 (inclusief BTW en consumptie)


Zaterdag 25 april 
Focus op de toekomst: nieuw denken - nieuwe inzichten – nieuwe wegen
Met Christine Gruwez, John Hogervorst en Harrie Salman
Dagvoorzitter: Judith van El

De problemen zijn in onze tijd niet van de lucht. Klimaatverandering, de ongelijke verdeling van welvaart, steeds scherpere maatschappelijke tegenstellingen, politieke onmacht, technologie die het persoonlijk leven binnendringt... - er is een heleboel gaande.
Meer dan ooit is het van belang dat we weten waar we staan - en waar we naar toe willen. Dat vergt inzicht in de huidige situatie, de wil om in beweging te komen en zicht op nieuwe wegen die we kunnen bewandelen.
Op deze dag gaan we op zoek naar een nieuw denken dat tot nieuwe inzichten en nieuwe wegen kan leiden.

Niet zozeer nieuwe ideeën, maar een nieuwe manier van denken is noodzakelijk
Christine Gruwez
Samenhang bedenk je niet. Je kan ook niet over samenhang denken. Samenhang ontstaat op voorwaarde dat je in het levende denkproces de tegenstellingen zo in je opneemt, dat je er tussenin kan gaan staan.
Het gebruikelijke causale denken werkt met slechts twee elementen: oorzaak en gevolg. Uit het causale denken vloeit het of… of… voort. Samenhang-denken opent de mogelijkheid voor een derde element: de tussenruimte als bron voor toekomstkiemen.
Uit het of… of wordt een ‘zowel als ook’ mogelijk. 

Nieuw denken – nieuwe wegen
John Hogervorst
Het beeld van de samenleving als een ‘sociaal organisme’, en de betekenis van vrijheid, gelijkheid en broederschap voor het sociaal organisme, bleek honderd jaar geleden voor veel mensen nog niet toegankelijk. Zij konden het nog niet werkelijk in hun denken opnemen. – Hoe is dat nu?
Aan de hand van enkele actuele thema’s proberen we te proeven of we ons denken over het sociale organisme in beweging kunnen brengen.

Europa en de wereld
Harrie Salman
De huidige wereld heeft tot aan de Tweede Wereldoorlog vorm gekregen vanuit Europa. Daarna hebben de Verenigde Staten de wereld geordend. En nu begint China een eigen rol te spelen. Deze ontwikkelingen vragen van ons om als Europeanen over onze toekomst na te denken en weer een actieve rol in de wereld te spelen.
Stap 1 is dat we overzien wat hier is gebeurd.
Stap 2 is dat we zien wat er nu moet gebeuren.
Wat is stap 3? Waar kunnen we aansluiten bij veranderingen in de goede richting die al op gang zijn gekomen?

Na de inleidingen is er een uitgebreide gespreksronde.

Ontvangst: 10.45 uur
Aanvang: 11.00 uur
Afsluiting: 16.15 uur

Lunch: er is soep, brood zelf meenemen
Voor koffie/thee & sap wordt gezorgd

Kosten: € 37,50 (incl. btw)
 


Zaterdag 16 mei 
Workshop Portret à la Jawlensky
Schilderworkshop met Ellen Dekker

Het menselijk gezicht als venster naar de ziel

Alexej Jawlensky (1865-1941) begon in 1917 met het schilderen van abstracte koppen.
Ze vullen het beeldvlak en zijn schematisch weergegeven. Het kleine formaat versterkt het intieme karakter en de haast hypnotiserende werking.

De kijker wordt als het ware in het beeld getrokken, dat als een spiegel van de ziel tot introspectie dwingt. Aanvankelijk schilderde Jawlensky portretten hartstochtelijk en in sterke kleurtonen. Gaandeweg abstraheerde hij deze steeds meer tot ‘vergeestelijkte mensbeelden’. Tot aan zijn dood maakte hij honderden van dit soort moderne iconen.

We volgen zijn ontwikkeling en maken zelf twee portretten: de één expressief en kleurrijk, de ander meditatief en verstild.

Data: zaterdag 16 mei 2020
Tijd: 10:30 - 16:00 uur
Kosten: € 65,00 (inclusief BTW, consumptie en soep)


Voor nadere informatie, aanmelden en voor al uw andere vragen kunt u terecht bij:

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5
2313 JS Leiden
telefoon 071 512 3137
info@dezonneboom.nl
www.dezonneboom.nl

Volg ons ook op Facebook!