menu

Privacybeleid van Stichting de Zonneboom 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Zonneboom verwerkt van haar studenten en van de abonnees van de elektronische nieuwsbrief.

Indien u een opleiding wilt volgen van De Zonneboom, of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of om een andere reden persoonsgegevens aan De Zonneboom verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5
2313 JS Leiden
De administratie is bereikbaar via

2. Welke gegevens verwerkt De Zonneboom en voor welk doel

2.1 In het kader van uw deelname aan de opleidingen van De Zonneboom worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. Naam -, adres - en woonplaatsgegevens
  2. Telefoonnummers
  3. E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie
  4. Geboortedata
  5. Toegangs - of identificatiegegevens (wachtwoord en klantnummer)

2.2 De Zonneboom verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw deelname aan de opleidingen en de eventuele opzegging daarvan en voor het afhandelen van de van u verkregen informatie;

b) uw geboortedatum wordt gebruikt voor het opstellen van het getuigschrift en voor het bepalen of en wanneer ouderenkorting van toepassing is.

c) uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de elektronische nieuwsbrief met informatie over de activiteiten, diensten en andere interessante informatie van De Zonneboom. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

De Zonneboom verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Facturen met (persoons)gegevens worden op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaard voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft De Zonneboom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens maakt De Zonneboom gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Als lid van De Zonneboom kunt u op de website inloggen met de inlognaam en het wachtwoord die u van ons op aanvraag ontvangt. U ziet dan het volledige overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

5.2 Via de administratie van De Zonneboom kunt u ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Zonneboom zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.3 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

5.4 Indien u klachten heeft over de wijze waarop De Zonneboom uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke in het bestuur van De Zonneboom: .

5.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie:

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

[Versie 17 mei 2018]